ปฏิทินกิจกรรม
March 2017 April 2017
สัปดาห์ที่ 9 1 2 3 4
สัปดาห์ที่ 10 5 6 7 8 9 10 11
สัปดาห์ที่ 11 12 13 14 15 16 17 18
สัปดาห์ที่ 12 19 20 21 22 23 24 25
สัปดาห์ที่ 13 26 27 28 29 30 31
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่
วันที่ 28 ตุลาคม 2549

Nutrisystem
 
 

             ส่วนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านเสียงและความสั่นสะเทือนมีหน้าที่รับผิดชอบวิจัย พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีด้านเสียง และความสั่นสะเทือน วิจัยและพัฒนาวิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านเสียง และความสั่นสะเทือน ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการใช้โมเดลเสียง ติดตามประเมินผลกลุ่มเป้าหมายที่มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว ข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดการดำเนินงาน "คลิก"

| โครงการที่กำลังดำเนินการ | โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | ข่าวสารกิจกรรม | บุคลากร |

 


ไม่มีบทความใน ประเภทนี้

 

ค้นหาำในเว็บ

ern

 

 
..................................................................................................................................................................................................